Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gamedi B.V.

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Gamedi B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gamedi B.V., gevestigd te Vijfhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK 78377498 en exploitant van de website www.medivere.nl.

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Gamedi B.V.

- Product(en): de goederen die Gamedi B.V. via de website www.medivere.nl te koop aanbiedt.

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gamedi B.V. en de Consument met betrekking tot de verkoop en levering van Producten.

- Website: de website www.medivere.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gamedi B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gamedi B.V. en de Consument.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gamedi B.V. voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Gamedi B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 3 Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

3.3 Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Gamedi B.V. kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten.

3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 De overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gamedi B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Gamedi B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door Gamedi B.V. op de website www.medivere.nl vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 De verzendkosten, administratiekosten en Fulfillment kosten worden apart vermeld in het bestelproces en zijn voor rekening van de Consument, tenzij anders aangegeven.

5.3 Gamedi B.V. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.4 In geval van bestellingen waarbij de prijzen zijn gewijzigd tussen het moment van bestellen en het moment van betaling, gelden de prijzen die van kracht zijn op het moment van betaling.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de termijn zoals vermeld op de website www.medivere.nl. Bij gebreke van een specifieke termijn dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Betaling kan plaatsvinden via de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website.

6.3 Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4 Indien de Consument in gebreke of in verzuim is met betaling van een of meer verschuldigde bedragen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd conform het geldende wettelijke tarief voor incassokosten.

6.5 Gamedi B.V. heeft het recht de door de Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gamedi B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

 

Artikel 7 Levering en leveringstermijnen

7.1 Levering van de Producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan de Consument.

7.2 De door Gamedi B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

7.3 Levering van de Producten geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.

7.4 Gamedi B.V. is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gamedi B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van Producten heeft de Consument gedurende een bedenktijd van 14 dagen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.

8.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Consument.

8.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het Product zal slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument het Product wenst te behouden.

8.4 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Gamedi B.V.

8.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Gamedi B.V. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakking, onbeschadigd en compleet.

8.6 Direct na ontvangst van het geretourneerde Product zal Gamedi B.V. de ontvangen betaling aan de Consument terugbetalen.

8.7 De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Consument, tenzij Gamedi B.V. expliciet heeft aangegeven deze kosten voor haar rekening te nemen of indien het Product gebrekkig of beschadigd is.

8.8 Indien de Consument het Product weigert bij ontvangst, worden de volgende kosten ingehouden op het aankoopbedrag: verzendkosten, administratiekosten en Fulfillment kosten (€7,95). Daarnaast worden retourkosten en extra fulfillment kosten (€14,70) in rekening gebracht. Wanneer de Consument het product retour meldt en het zelfstandig voor eigen kosten terugstuurt, zal Gamedi B.V. deze kosten niet in rekening brengen en het volledige aankoopbedrag terugstorten.

8.9 Gamedi B.V. behoudt zich het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Consument (anders dan die van Gamedi B.V. of de leverancier van het Product) is beschadigd.

 

Artikel 9 Levering bij afhaalpunten en niet-ophalen van producten

Wanneer een consument een product bestelt maar niet in staat is om het bij een afhaalpunt van het bezorgbedrijf op te halen, gelden de volgende voorwaarden:

 

9.1. Bezorging bij Afhaalpunt: Indien de consument niet in staat is om het product bij de het aangegeven leveringsadres in ontvangst te nemen, kan het product bij een afhaalpunt van het bezorgbedrijf worden geleverd. De consument ontvangt notificaties en instructies van het bezorgbedrijf over het afhaalproces. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de nodige stappen te ondernemen om het product bij het afhaalpunt op te halen.

 

9.2. Niet-Ophalen van Producten: Indien de consument ervoor kiest om het product niet op te halen bij het afhaalpunt en het product teruggestuurd wordt naar ons, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 

   a. Fulfillmentkosten en administratiekosten: €7,95

   b. Retourkosten en extra fulfillmentkosten: €14,70

 

9.3. Zelfstandig Retourneren: Wanneer de consument een product wenst te retourneren, dient hij/zij het product zelfstandig en voor eigen kosten terug te sturen naar ons. In dit geval worden de kosten voor het retourneren niet door ons in rekening gebracht en wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort.

 

9.4. Terugbetaling bij Weigering: In het geval dat de consument het product aan de deur weigert of niet ophaalt bij het afhaalpunt, worden de totale kosten (€14,70 retourkosten + €7,95 verzendkosten en fulfillmentkosten) ingehouden op het aankoopbedrag. Het resterende bedrag wordt terugbetaald aan de consument.

 

9.5. Bezorgbedrijf Voorwaarden: Het afhaal- en bezorgproces wordt beheerd door het bezorgbedrijf (bijv. DHL, PostNL) en is onderhevig aan hun eigen voorwaarden en beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de notificaties, leveringsvoorwaarden en communicatie van het bezorgbedrijf.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Gamedi B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gamedi B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gamedi B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.3 Gamedi B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gamedi B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

10.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen uit de Overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van de partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5 Voor zover Gamedi B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gamedi B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op Overeenkomsten/betalingen tussen Gamedi B.V. en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Geschillen tussen Gamedi B.V. en de Consument zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gamedi B.V. gevestigd is.

 

Artikel 12 Disclaimer en aansprakelijkheid

12.1 Gamedi B.V. biedt op medivere.nl diverse artikelen en informatie over medische onderwerpen aan. Deze artikelen zijn bedoeld ter algemene informatie en reflecteren enkel de kijk van Gamedi B.V. op bepaalde onderwerpen. Gamedi B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie op medivere.nl.

12.2 De artikelen op medivere.nl vormen geen medisch advies en mogen niet als zodanig worden beschouwd. Beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van medivere.nl zijn voor eigen risico van de Consument. Gamedi B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit dergelijke beslissingen.

12.3 Voor medisch advies dient altijd een gekwalificeerde medische professional te worden geraadpleegd. De Consument wordt aangeraden nooit zelfstandig medische beslissingen te nemen zonder eerst een arts te raadplegen.

12.4 Gamedi B.V. organiseert scholingen en cursussen. De docenten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de scholing. Gamedi B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortkomend uit de inhoud van dergelijke scholingen.

 

Artikel 13 Diversen

13.1 Gamedi B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

13.2 De Consument is niet gerechtigd zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gamedi B.V.

13.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gamedi B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

13.4 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden

14.1 Gamedi B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden van kracht op het moment dat ze op de website van Gamedi B.V. zijn gepubliceerd.

14.3 Gamedi B.V. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Datum: 29 augustus 2023

//